Noordelijk Oldtimer Promotie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Noordelijk Oldtimer Promotie
Postbus 418
9640 AK Veendam
info@noprally.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Noordelijk Oldtimer Promotie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Nieuwsbrief

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Detectie of u de email hebt ontvangen

Deelname rally

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode en plaatsnaam
 • Mobiele telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Dieetwensen
 • Merk en type oldtimer/klassieker
 • Kleur oldtimer/klassieker
 • Bouwjaar oldtimer/klassieker
 • Kenteken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Noordelijk Oldtimer Promotie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Nieuwsbrief

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Deelname rally

 • Bevestigen deelname
 • Verifiëren betaling
 • Eventueel telefonisch contact tijdens de rally i.v.m. calamiteiten
 • Bijhouden van de punten
 • Lijst met de uitslag

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Noordelijk Oldtimer Promotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de onderstaande categorieën van persoonsgegevens:

Naam, plaats en email > Onbeperkt t.b.v. informatieverstrekking
Gegevens op het deelnameformulier > 5 jaar t.b.v. dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden

Noordelijk Oldtimer Promotie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Noordelijk Oldtimer Promotie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Noordelijk Oldtimer Promotie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@noprally.nl.

Noordelijk Oldtimer Promotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Noordelijk Oldtimer Promotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@noprally.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noprally.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Noordelijk Oldtimer Promotie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordelijk Oldtimer Promotie) tussen zit.

Meldplicht datalekken

Noordelijk Oldtimer Promotie kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.

Er zijn tot op heden geen datalekken bij Noordelijk Oldtimer Promotie geweest.

Foto’s

Noordelijk Oldtimer Promotie gebruikt foto’s van evenementen ter verfraaiing van de website en om bezoekers mee te laten genieten van deze evenementen. Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van foto’s met uw beeltenis kunt u een verzoek tot verwijdering indienen.

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.noprally.nl Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring van Noordelijk Oldtimer Promotie kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven. We raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

 • Archief