Art. 1De Oldtimer Rally staat open voor klassieke auto's met een bouwjaar t/m 1979. Met uitzondering voor sponsors, welke buiten mededinging mogen meerijden met een gewone auto.
De rally wordt gereden door een equipe van 2 personen. Solo rijden is NIET toegestaan.
Art. 2De organisatie behoudt zich het recht voor, om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Art. 3De deelnemers rijden geheel voor eigen risico en moeten zelf voor voldoende verzekering zorgdragen.
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen, zowel vóór, tijdens als na de rally, voor welke schade en/of letsel dan ook.
Art. 4De deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de plaatselijke verkeersregels.
Art. 5De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun auto en rijgedrag. Bij buitensporig rijgedrag behoud de organisatie zich het recht voor om de betreffende deelnemer(s) uit de rally te verwijderen.
Art. 6De aanwijzingen van de officials dienen terstond te worden opgevolgd.
Art. 7De deelnemers mogen elkaar op normale wijze inhalen.
Art. 8De rally wordt gereden volgens bolpijlsysteem.
Voor het wedstrijdelement wordt gebruik gemaakt van:
A. Tijdproef bij de start,
B. Regelmatigheidstrajecten,
C. Stempelposten,
D. Geheime controles.
(zie hiervoor ook het wedstrijdreglement)
Art. 9SPORTIVITEIT
A. Global Position System (G.P.S., zoals TomTom) is verboden,
B. Mobiele telefoon is toegestaan c.q. gewenst, maar dient niet te worden gebruikt om de uitslag te beïnvloeden.
Bij geconstateerde overtreding volgt diskwalificatie.
Een mechanische Tripmaster en/of een fietscomputer zijn toegestaan.
Art. 10SERVICE
Als extra service beschikt de organisatie over een bezemwagen en 2 monteurs, alsmede een volgwagen met autotrailer (in geval van pech).
In principe blijft u echter zelf verantwoordelijk bij pech of het stranden van uw voertuig (zie ook art. 3).
Art. 11VOORWAARDEN
De deelnemers krijgen voor de start o.a.: de routebeschrijving en een rallybordje.
Het is verplicht om het rallybordje aan de voorkant van uw auto, duidelijk zichtbaar aan te brengen.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade welke eventueel ontstaat bij het aanbrengen, c.q. verwijderen van rallybordjes en deurnummers.
Art. 12SPONSORS
De organisatie heeft diverse sponsors, het is daarom NIET toegestaan om met andere reclame-uitingen te rijden behoudens met toestemming van de organisatie.
Art. 13VRIJWARINGSCLAUSULE
Op het inschrijvingsformulier dienen beide leden van de equipe de vrijwaringsclausule te ondertekenen. De tekst van deze vrijwaringsclausule luidt als volgt:

"De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de rally voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico's voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder inbegrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico's uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De rally, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden géén enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) in verband met de deelname aan de rally lijdt, tenzij die schade onomstotelijk is te wijten aan opzet of grove schuld tijdens de rally. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de rally noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem/haar geleden schade, materieel, immaterieel of letselschade hieronder inbegrepen.
Door hun inschrijving voor deelname aan de rally gaan beide leden van de equipe akoord met bovenstaande vrijwaringsclausule.
Bovendien verklaart/verklaren de deelnemer(s) dat hij/zij tijdens het evenement WA verzekerd is in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen of zoals geregeld in het land waar de auto staat geregistreerd."
  • Archief